ความปลอดภัยด้านยา » เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังและระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Botulax Inj. เลขทะเบียน 1C 1/62 (BF) 1C 4/54 (BF) และ 1C 7/58 (BF) ทุกรุ่นการผลิต

เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังและระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Botulax Inj. เลขทะเบียน 1C 1/62 (BF) 1C 4/54 (BF) และ 1C 7/58 (BF) ทุกรุ่นการผลิต

11 January 2022
1903   0