ความปลอดภัยด้านยา » แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION 2% W/V เลขทะเบียน 1A 263/48 รุ่นการผลิต B640047

แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION 2% W/V เลขทะเบียน 1A 263/48 รุ่นการผลิต B640047

9 February 2022
717   0