องค์กรคุณธรรมกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ขั้นตอนที่ 1
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองสถานพยาบาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ขั้นตอนที่ 2
1.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน