องค์กรคุณธรรมกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

 

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 
ขั้นตอนที่ 1
  1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองสถานพยาบาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ขั้นตอนที่ 2
  1.ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

3.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3
1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

2.ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

4.การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4
1.กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรในหน่วยงานภายใน/ภายนอก

2.กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 5
 1.องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้

2.ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน

3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

หลักฐานการประเมินองค์กรคุณธรรม กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ